fbpx

Energirenovering

Skal boligen renoveres? -og hvor skal du starte – og hvor omfattende en renovering skal der til?

– det afhænger som regel af, hvor gammelt et hus du har, og hvilke konstruktioner og materialer der trænger til udskiftning.
Uanset renoveringsomfang, vil det altid være at foretrække, at der udføres en renovering, som nedbringer energiforbruget i huset. Dvs. renoveringen lægger op til, at der isoleres så kraftigt ved den konstruktion som renoveres, at det giver udslag på varmeforbruget i huset og at omkostningerne (investeringen) til den ekstra energirenovering er tilbagebetalt inden for 75 % af levetiden ved efterisoleringen.

Hvad vil det sige at energirenovere?

Hvis en bolig energirenoveres, betyder det, at de renoveringstiltag der udføres i det pågældende hus, fører til besparelser i husets forbrug ved varme og el, hvilket dermed bliver billigere. Det kan f.eks. udføres ved, at man ændrer på opvarmningskilden i huset. Hvis der varmes op med gas, kan opvarmningskilden ændres til en varmepumpe. Man sænker derved omkostningerne til varme i hele huset i forbindelse med renovering og sparer energi = energirenovering.

Byggesagkyndig i forbindelse
med energirenovering

Der er love og regler som skal overholdes i forbindelse med energirenovering og derfor kan det være svært at gennemskue, hvad der skal til for at nå rigtigt i mål når huset renoveres. Det er tilmed alene bygningsejers ansvar, at efterisoleringskravene i bygningsreglementet overholdes. Hvis ikke reglerne følges, kan der opstå følgeskader -f.eks. i form af fugtskader og/eller skimmelsvampeskader. Derfor kan der være fordele ved at søge rådgivning, så det der udføres bliver korrekt fra start.

Flere typer af renovering

Når der tales om renovering af huse, kan renovering inddeles i tre kategorier – reparationer, ombygninger eller udskiftning af bygningsdele.

En reparation på et hus – her forstås det således, at en bygningskomponent byttes ud 1:1, og dette med tanke på mindre renoveringer såsom en revnet mursten, malerreparationer, udskiftning af en træt fuge eller udhængsbrædder og lign. Her er der ikke krav om efterisolering

En ombygning på et hus – bliver ofte udført grundet udtjente materialer – fx nyt tag, lækkede rørledninger, sætningsskader el. lign. Her er det i mange henseender de bærende elementer i et byggeri der bibeholdes –og her vil der ikke være krav om efterisolering med mindre det er rentabelt.

Ved udskiftning af bygningsdele på et hus, skal der som udgangspunkt altid efterisoleres/isoleres efter Bygningsreglementets krav til U-værdier ved de enkelte bygningsdele. (U-værdien angiver hvor meget energi der trænger gennem en bygningsdel på 1 m2 i løbet af en time, når temperaturforskellen ude/inde er 1 ̊.)

Reparation på et hus
Ombygninger på et hus
Udskiftning af bygningsdele på et hus

Klar Boligrådgivning yder hjælp ved 
enhver renovering - og energirenovering

FÅ RÅDGIVNING NU

Faldgruber ved energirenovering

Tænker man på at renovere sit hus, men er i tvivl om, hvordan det skal gribes an, vil det være klogt at søge vejledning. En byggesagkyndig ved Klar Boligrådgivning anbefaler ikke alene tiltag i forhold til de nugældende byggetekniske krav, men laver også en undersøgelse af det pågældende hus, for at kunne give den bedst mulige rådgivning ud fra husets nuværende tilstand.
For meget og forkert placeret isolering ved en energirenovering, kan give følgeskader i form af fugt-, svampe- og skimmelsvampeskader.

Er den pågældende konstruktion som efterisoleres i en meget ringe stand, kan det svække konstruktionen yderligere at efterisolere denne, og fremkalde en ny, snarlig renovering.

Energirenovering handler ikke alene om, at alle husets konstruktioner skal pakkes ind i isolering. De tiltag, der udføres, skal tilpasses det enkelte hus. 
TILSYN VED NYBYG

Energirådgiver ved renoveringsopgaver

Skal du selv renovere eller får du en håndværker til det? Det er ikke altid, at en håndværker kender bedre til love og regler vedr. energiforbedrende tiltag end du selv gør, men mere målrettet udfører den specifikke opgave uden at overveje energioptimering. Derfor kan der være store fordele ved at kontakte en energirådgiver inden renoveringsopgavens start.
HØR HVORDAN VI KAN HJÆLPE DIG

Uvildig byggesagkyndig

100% UVILDIGE

Klar Boligrådgivning er 100 % uvildige. 

Dvs. vi er uafhængige og arbejder alene ud fra de bygningsreglementer med tilhørende anvisninger og standarder der specificerer dansk byggelov.

FØLGER LOVEN

Derfor er det i vores interesse, at byggeriet følger byggeloven og det er vores udgangspunkt når vi fører tilsyn, kontrollerer arbejder og undersøger for at årsagsbestemme og udrede problemstillinger omkring bygningsskader og uoverensstemmelser.
Vi er en mindre familieejet virksomhed som har flere års erfaring inden for byggebranchen. Vi rådgiver efter en vision om, at den enkelte boligejer skal være byggeteknisk godt klædt på til sit boligprojekt – og det hjælper vi gerne til med.
Kontakt mig nu
+45 2264 2496rb@klarboligraadgivning.dk
checkapartmentpencil
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram